سخنی باصاحب دلان

  آ :آمادگی برای تدریس
 ا : ایجاد ارتباط مناسب با دانش آموزان
 ب : بودجه بندی زمان آموزش
 پ : پویایی و تحرک در کلاس و پاداش دادن بموقع
 ت : تدریس کار آمد و یادگیری محور 
 ث : ثبات روحی _ روانی و پرهیز از دوگانگی شخصیت
 ج : جهت دادن به آموزش  در جریان آموزش
 چ : چالش پذیر نمودن دانش آموزان در جریان آموزش
 ح : حمایت از طرح های مدیریتی مدرسه
 خ : خوش خلق بودن همیشگی
 د : درایت و دقت نظر در کار
 ذ : ذهنیت مثبت نسبت به تمامی دانش آموزان
 ر : رهبری و هدایت برنامه های خود
 ز : زمینه سازی رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان 
 ژ : ژرف اندیشی و در اختیار داشتن استراتژی راهبردی
 س : سازماندهی افراد و برنامه ها
 ش : شناسایی نقاط قوت و ضعف 
 ص : صبور بودن در برابر رفتار دانش آموزان و مشکلات
 ض : ضابطه مداری در حین رابطه مداری
 ط : طراحی الگوی مناسب آموزشی و مدیریت کلاس درس
 ظ : ظریف بینی در حین وسعت دید
 ع : عشق ورزیدن به کار و دانش آموزان
 غ : غنیمت شمردن فرصت ها در مدرسه
 ف : فرایند محوری در کارها و فکر کردن قبل از عمل
 ق : قدرت انتقال مفاهیم آموزشی 
 ک : کاهش استرس دانش آموزان و کنترل کیفی برنامه ها
 گ : گزینش بهترین طرح های آموزشی و اجرای آن
 ل : لبخند به لب داشتن در هنگام برخورد با دانش آموزان
 م : مهندسی دوباره خود و برنامه ها
 ن : نظارت و کنترل دانش آموزان 
 و : وارستگی و وقت شناسی
 ه : هوشیاری در کارها و هماهنگی سازی منابع
 ی : یاری رساندن به دانش آموزان

نوشته شده در دوشنبه 30 شهریور 1394 ساعت 09:24 ق.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |1-سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید نه به نداشته های آنان.

2-همه به محرک نیاز دارند،تشویق نوعی محرک است.

3-اگر دانش آموز درسی را خوب بفهمد،از آن درس و کلاس راضی خواهد بود.

4-انتقاد سازنده را همیشه با بیان یکی از ویژگی های مثبت دانش آموز آغاز کنید.

5-رفتار را سرزنش کنید نه شخصیت را.شما را دوست دارم،اما کار شما را دوست ندارم.

6-برای تسلط بر دانش آموزان ابتدا باید بر خودمان مسلط باشیم.

7-همه ی شاگردان را حد متوسط بدانیم وانتظار معجزه از آنها نداشته باشیم.

8-در وجود دانش آموزضعیف باید خوبیها را بجویید و آنها را تقویت کنید.

9-هرگز دانش آموزی را به کاری که نمی توانید تهدید نکنید.چرا که او طرف برنده 
خواهد شد.

10-فرمول تنبیه را پاک کنید و فرمول تشویق را جایگزین کنید.


11-بهداشت کلامی خود را رعایت کنید.

12-دانش آموزان آنگونه که ما می خواهیم نمی شوند،بلکه آنگونه که هستیم می شوند.

13-برای رسیدن به هدفهای خود در کلاس،مثبت فکر کنید.

14-برای اثر گذاری بر دانش آموزان،ابتدا باید به خواسته های آنها توجه کنید.

15-یاد ندهیم ازهم یاد بگیریم.حاکم شدن یک سلیقه،نه شدنی است نه مطلوب.

16-چشم دانش آموز به رفتار و گوش او به گفتار ماست.پس مواظب باشیم چه می کنیم 
و چه می گوییم.

17-با روش تدریس دیروز نمی شود دانش آموز امروز و فردا را آموزش داد.

18-نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است و تدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب.

19-بهترین پادزهر معلم برای بد رفتاری دانش آموز این است که مایل باشد به دانش آموز 
کمک کند.

20-برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابید،ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید.


21-تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشد و مایه ی سرگرمی،نه مایه ی عذاب

نوشته شده در سه شنبه 24 شهریور 1394 ساعت 09:15 ق.ظ توسط فریده جمشیدی خسرقی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]


بنر حمایتی  افقی فارسی - شکرگزاری


Template By : Pichak